fitness king kong

Trenérská škola

akreditovana

mšmt

– 

–  

 

 Rozvrhový    manuál

 

JARNÍ VÍKENDOVÝ KURZ

osobní trenér/ka ve fitness

ZAČÍNÁME 16.2.2024-PROBÍHÁ

strakonice

a

vpoděbradech

VEŠKERÉ KURZY LZE U NÁS STUDOVAT I INDIVIDUÁLNĚ DLE VAŠEHO ČASU !!!

Rekvalifikační program

Osobní trenér/trenérka ve Fitness (profesní rekvalifikace)

zakončen STÁTNÍ ZKOUŠKOU

  Rekvalifikační program

Výživový poradce (profesní rekvalifikace)

zakončen STÁTNÍ ZKOUŠKOU

PROFESNÍ ZKOUŠKY U AUTORIZOVANÉ OSOBY (místo konání Strakonice, Poděbrady)Profesní zkouška není závislá na absolvování kurzu, ke zkoušce se může přihlásit každý , který si je vědom svých znalostí ke splnění daných kriterií v kvalifikačním standartu, který naleznete : www.narodnikvalifikace.cz

Osobní trenér/trenérka ve fitness

Výživový poradce

KURZY A LICENČNÍ OSVĚDČENÍ KE SKUPINOVÝM LEKCÍM

E.E.T.® SCHOOL 

E.E.T. ® je moderní skupinový extrémně efektivní trénink založený na formování partií celého těla.

Jednotlivé části našeho  programu E.E.T. ® jsou zaměřeny především na posílení kardiovaskulárního systému s prvky funkčního a intervalového tréninku. Jedinečnost programu E.E.T.® spočívá v unikátní kombinaci různorodých cvičebních metod – a to především jóga, aerobic, posilování, funkční trénink, Tai-chi, prvky z bojových umění, Capoeira, Muay Thai, běh, step, pilates, balet, tanec a atletika.

V našem programu vycházíme z mnohaletých sportovních zkušeností a ty jsme zanesli do jednotlivých lekcí.

Program E.E.T.® školíme a vydáváme licenční osvědčení k provozování skupinových lekcí z našeho programu

NAŠE PROGRAMY

E.E.T.®  FRM PUMP

E.E.T.® IN COMBAT

E.E.T.® FC ATTACK

E.E.T.® GRACE AND BODY

E.E.T.®STEP FULL CONTACT 

E.E.T.®MIND AND BODY

E.E.T.® YBELL AESTHETIC BODY

RÁMCOVÝ OBSAH

  • Aerobní cvičení a intervalový trénink, jejich složení a přínos pro lidský organismus

  • Seznámení se s programy E.E.T.®

  • Seznámení se s cvičebními pomůckami 

  • Tvorba lekce

  • Rozfázování lekce a její délka

  • Seznámení se s pojmy intenzifikačních metod a základních cviků, pozic, poloh, úderů a kopů 

  • Výběr vhodné hudby

  • Technika jednotlivých cviků, poloh, pozic ,kopů a úderů

  • Protahování, strečink a zklidnění       

  • Základy anatomie pro instruktora  E.E.T.®programu

 Licenční osvědčení obsahuje 3 programy dle vlastního výběru a nemá omezenou platnost.

Absolvent získá licenční osvědčení k provozování skupinových lekcí E.E.T.®.

Školení je dvoudenní pod vedením master trenérů, kteří Vám předají veškeré získané dovednosti  a praxi. Během školení si budoucí instruktoři vyzkouší vedení plné lekce. Školení je zakončeno praktickou zkouškou.

CENA 7 980,-Kč

 

AKREDITOVANÉ KURZY A REKVALIFIKAČNÍ PROGRAMY MŠMT

Osobní trenér/trenérka ve Fitness/ Trenér kulturistiky II třídy/Výživový poradce /Fitness instruktor

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAMY A AKREDITOVANÉ KURZY MŠMT – VÍKENDOVÉ DLE VYPSANÉHO TERMÍNU

  INDIVIDUÁLNÍ REKVALIFIKAČNÍ PROGRAMY A KURZY

 OSOBNÍ TRENÉR / TRENÉRKA VE FITNESS  / TRENÉR KULTURISTIKY II. TŘÍDY /FITNESS INSTRUKTOR

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM

OSOBNÍ TRENÉR/TRENÉRKA VE FITNESS

 Kurz , který zde nabízíme, je možné v naší škole ukončit STÁTNÍ ZKOUŠKOU .

Je to zkouška z profesní kvalifikace Osobní trenér/trenérka ve fitness dle NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ autorizovaná Ministerstvem školství a tělovýchovy a je platná v EU.

Naše škola Vás nejen připraví na zkoušku z profesní kvalifikace Osobní trenér/trenérka ve fitness, ale  i má autorizaci pro vydávání osvědčení vydané MŠMT s platností EU. Na základě úspěšného složení závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o zvolené profesní kvalifikaci. Na jehož základě můžete žádat o Živnostenské oprávnění k činnosti “Poskytování sportovních a tělovýchovných služeb.

Absolvent kurzu získá praktické i teoretické vědomosti a po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Absolvent se bude orientovat v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby osobního tréninku ve fitness.

Absolvent bude umět s analyzovat držení těla v polohách, pohybech a pohybových stereotypů pro potřeby osobního tréninku ve fitness

Absolvent si osvojí poradenství v oblasti výživy, pitného režimu a doplňků stravy ve fitness

Absolvent se bude orientovat v metodice a zásadách posilování

Absolvent bude umět sestavit tréninkové plány osobního tréninku ve fitness

Absolvent si osvojí vedení osobního tréninku ve fitness

Absolvent se bude umět orientovat v psychologii, pedagogice a komunikaci pro potřeby osobního tréninku ve fitness

Absolvent dokáže poskytovat základní poradenství v oblasti regenerace v oblasti osobního tréninku

Absolvent bude umět poskytnout první pomoc pro potřeby osobních trenérů ve fitness

Absolvent si osvojí znalosti dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při osobním tréninků ve fitness

Absolvent se bude orientovat v prevenci proti dopingu ve fitness

 

TEORIE

 

 

Znalost základního názvosloví pohybů lidského těla  4 h

 

 Znalost v dělení základních prvků stavby, dělení a spojů kosterní soustavy lidského těla (kostra osová, lebka, končetiny, pánev, dělení a stavba kostí, spojení kostí) 6 h

 

 Znalost druhů svalové tkáně, stavby a názvosloví svalů
(dělení svalových vláken, posturální a fázická příčně pruhovaná svalová vlákna, stavba příčně pruhované svalové tkáně) 6 h

 

Ukázat a vysvětlit vybranou svalovou skupinu ze soustavy kosterních svalů lidského těla 6 h

 

 Znalost svalové kontrakce a funkce svalů (koncentrická, statická a excentrická kontrakce, agonista, antagonista a synergista 4 h

 

 Znalost orgánové soustavy lidského těla 4h

 

Druhy diagnostiky lidského těla 4 h

 

 Druhy pohybových stereotypů nebo držení těla pro konkrétní předmět diagnostiky
(páteř, pánev, lopatky, svaly, klouby, pohybová motorika, funkční test svalů) 4 h

 

Specifikace obecné zásady racionální výživy a správné skladby jídelníčku, specifika fitness výživy a výživy v silových sportech ve srovnání s běžnou výživou člověka 4 h

 

 Znalost sacharidů jako živin, jejich příjem a dávkování, metabolismus, a význam pro lidský organismus 2 h

 

 Znalost tuků jako živin, jejich příjem a dávkování, metabolismus, a význam pro lidský organismus 2 h

 

 Znalost bílkovin jako živin, jejich příjem a dávkování, metabolismus, a význam pro lidský organismus 2 h

 

Znalost významu vitamínů a minerálů (rozpustnost, zdroje a přínos) 2 h

 

 Znalost významu pitného režimu, pitný režim ve standardním režimu, význam pitného režimu ve sportu 2 h

 

Na modelovém příkladu vypočítat energetický výdej a stanovit energetický příjem na základě stanoveného cíle 2 h

 

 Základní pojmy a názvosloví v posilování 4 h

 

 Základní prvky stavby a skladby tréninkového programu 4 h

 

Přiřadit typ tréninku k jednotlivým metodám posilování 4 h

 

 Tréninkové zvláštnosti v individuálním osobním tréninku 2 h

 

 Znalost základních pojmů a metod oboru psychologie a pedagogiky 6 h

 

Znalost různých pedagogických přístupů ve výuce techniky cvičení 6 h

 

Popsat pojem regenerace a vysvětlit její význam 2 h

 

Popsat možné nežádoucí účinky pro jednotlivé druhy regenerace 2 h

 

Popsat význam spánku 2 h

Prokázat znalosti rozdělení způsobů první pomoci 4 h

 

Popsat možné druhy vyšetření 2 h

 

Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů 2 h

 

Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady 2 h

 

Uvést zdroj a obsah seznamu zakázaných látek a způsob aktualizace seznamu zakázaných látek 2 h

 

Vysvětlit zdravotní důsledky zneužívání dopingu na konkrétním příkladu

světové antidopingové organizace a způsob boje proti dopingu 2 h

 

Celkem 100 hodin (Výuka nepřesáhne 8 hodin denně + přestávky)

 

 

PRAXE BUDE PROBÍHAT V REÁLNÉM FITNESS CENTRU

 

Na modelovém příkladu předvést analýzu držení těla 2 h

 

Na modelovém příkladu klienta nastavit cíle jeho fyzické aktivity a jejich splnitelnost 2 h

 

Vypracovat tréninkový plán (1 mikrocyklus) podle zadaných kritérií 2 h

 

Navrhnout vhodné techniky pro zlepšení rozsahů pohybu, mobilitu a flexibilitu ve vztahu k modelovému příkladu 2h

 

Vyjmenovat cviky pro 3 svalové partie lidského těla a 9 zadaných cviků předvést 2 h

 

Vést osobní trénink a předvést komunikaci s klientem 30 h (praxe v reálném fungujícím fitness centru)

 

Předvést komunikaci s klientem při vedení tréninku 2 h

 

Předvést první pomoc pro zástavu dechu (příznaky, příčiny, umělé dýchání) 1 h

 

Předvést první pomoc pro zástavu krevního oběhu (příznaky, příčiny, resuscitace) 1 h

 

Předvést první pomoc pro poruchy vědomí (příznaky, příčiny, postup pomoci) 1 h

 

Předvést první pomoc pro krvácení (příznaky, příčiny, postup pomoci) 1 h

 

Předvést první pomoc pro šokové stavy (příznaky, příčiny, 5T) 1 h

 

Vyhodnotit rychle nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat, zástava dechu a krevního oběhu, krvácení), určit druh a rozsah poranění a poškození; navrhnout a předvést způsoby řešení 2 h

 

Na modelovém příkladu stanovit vhodný druh regenerace 1 h

 

Předvést způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů při individuálních lekcích 1 h

 

Další tematické celky nad rámec KS PK:

hygiena sportu 1 h (teorie)

právní problematika + základy účetnictví pro budoucí OSVČ 1 h (teorie)

Orientace ve fitness centru a terminologie sportovního náčiní a pomůcek 2 h (praxe)

 

 

 

Zkouška Profesní kvalifikace (místo konání Strakonice, Poděbrady)

Profesní kvalifikace:

Osobní trenér/trenérka ve fitness

Zkoušku musí podle MŠMT vykonávat autorizovaná osoba, která má oprávnění k vydávání osvědčení o profesní kvalifikaci s platností v EU

Autorizovaná osoba: Lucie Vajnerová

Autorizovaný zástupce: Luboš Černý (PODĚBRADY – L studio Poděbrady)

Autorizovaný zástupce : Zdeněk Soukup (Strakonice – Fitness Kingkong VIP)

Ke zkoušce se může přihlásit každý, kdo je připraven podle standardů MŠMT.

Pokud si zájemce není jistý, zda je jeho odbornost dostačující ke zvládnutí zkoušky, je možné požádat o konzultaci s autorizovaným zástupcem, který zkoušky provádí.

 

V roce 2006 byl schválen zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který umožňuje každému, komu je aspoň 18 let a získal alespoň základy vzdělání, nebo je účastníkem rekvalifikace, aby si nechal ověřit a uznat své znalosti a dovednosti. Vůbec přitom nezáleží na tom, jak člověk své znalosti a dovednosti získal, mohl je získat praxí v v oboru, samostudiem či např. absolvováním rekvalifikačního kurzu.

Toto ověření a uznání provádí tzv. autorizovaná osoba, která získala autorizaci pro některou z profesních kvalifikací.

Pokud uchazeč úspěšně složí standardizovanou zkoušku, tzn. úspěšně prokáže, že má všechny znalosti a dovednosti, které jsou specifikovány v hodnoticím standardu profesní kvalifikace, je mu vystaveno osvědčení o získání profesní kvalifikace. Získání tohoto osvědčení pak zlepšuje pozici tohoto člověka na pracovním trh, neboť jasně dokazuje, že má všechny znalosti a dovednosti aktuálně vyžadované v rámci daného povolání na trhu práce a umožňuje každému zvýšit možnost získat zaměstnání.

  

ÚHRADA ÚŘADEM PRÁCE

Tento kurz je akreditován MŠMT a je REKVALIFIKAČNÍM KURZEM vedoucím k profesní kvalifikaci, o jeho úhradu můžete tedy požádat svůj Pracovní úřad. 

V CENĚ kurzu  ceně kurzu je vzdělávací program, skripta, a samozřejmě čas našich lektorů. 

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY pro rekvalifikační kurzy v ČR je plnoletost a zdravotní způsobilost.

CENA INDIVIDUÁLNÍHO KURZU 15 000,-Kč

CENA PROFESNÍ ZKOUŠKY 5 000,-Kč

CENA VÍKENDOVÉHO KURZU ZAKONČENÉM PROFESNÍ ZKOUŠKOU 16 890,-Kč

Víkendové kurzy jsou spuštěny od deseti osob , maximální počet uchazečů je dvacet.

TERMÍNY VÍKENDOVÝCH KURZŮ PRO ROK 2023

PODZIMNÍ KURZ ZAČÍNÁME 8.9.2023 – probíhá -UKONČEN

JARNÍ KURZ ZAČÍNÁME 16.2.2024 – PROBÍHÁ

 

 

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM VÝŽIVOVÝ PORADCE

         

 

REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM VÝŽIVOVÝ PORADCE (profesní rekvalifikace) ZAKONČEN STÁTNÍ ZKOUŠKOU

 
Akreditovaný rekvalifikační kurz vedoucí k profesní kvalifikaci MŠMT pro zisk živnostenského listu a vědomostí z oblasti výživy a suplementace. Kurz s dotací 150 hodin a s rozsáhlou teoretickou i praktickou částí. 
 

Absolvent kurzu získá praktické i teoretické vědomosti a po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Absolvent kurzu získá praktické i teoretické vědomosti v oblasti výživy člověka, sportovní výživy, hygieny výživy.

Absolvent si osvojí historii výživy v průběhu vývoje lidstva, vliv výživy na zdraví/vývoj člověka a výživové nároky v průběhu života

Absolvent bude umět provést a použít antropometrická měření, hodnocení tělesné stavby, princip měření množství tuku v těle, stanovení bazálního metabolismu, stanovení aktivní tělesné hmoty; umět zhodnotit výsledky biochemických a imunologických vyšetření klienta, vyhodnotit nutriční spotřebu (práce s potravinovými pyramidami, převedení dat o potravinách na hodnoty živin).

Absolvent si osvojí diagnostické metody ve výživě analýza DNA, vyšetření z kapky krve, vyšetření oční duhovky, analýza biogenních prvků ve vlasech, biochemie krve, atd.

 Absolvent bude umět navrhnout individuální výživový plán dle potřeb a fyzické kondice a aktivity klienta.

 Absolvent bude ovládat výživová doporučení a specifika výživy některých subpopulací – těhotné a kojící ženy a děti do 6 ti let 4 – sportovci (s výjimkou vrcholových) 4 – senioři (nad 60 let) 2 – duševně pracující a budou umět zhodnotit a doporučit vhodné doplňky stravy pro různé typy klientů.

Absolvent bude ovládat charakteristiku jednotlivých somatotypů, měření, možnost ovlivnění somatotypu, složení svalové tkáně, držení těla

Absolvent bude ovládat toxikologii potravin, znát správný způsob uchovávání potravin a bezpečný postup jejich kulinářské úpravy, bude mít znalosti o probiotických potravinách, funkčních potravinách, geneticky modifikovaných potravinách a biopotravinách.

Absolvent si osvojí některé současné dietní trendy přerušované hladovění, paleo, low carb, krevní skupiny, nutriční typologie, atd.

Absolvent se bude orientovat ve speciálních výživových trendech alternativní výživovových směrů –  makrobiotika, vegetariánství a jeho odnože, veganství a jeho odnože, RAW, tukový metabolismus – klady zápory jednotlivých směrů (vegetariánství, veganství, vitariánství a tzv. raw strava, racionální strava, makrobiotická strava).

Absolvent bude ovládat základní teorii nutričních strategií v prevenci civilizačních nemocí.Dietní stravovací režimy, omezení při některých onemocněních diabetes mellitus 2. typu, dna, hypertenze, hyperlipidemie, Crohnova nemoc, dráždivý trakčník, celiakie, nejběžnější a budou mít obsáhlou znalost redukční výživy (komplexní přístup k řešení obezity – vhodná výživa, časové rozvržení jídel, kognitivně-behaviorální přístup k odbourání psychických stresových faktorů, navržení vhodných fyzických aktivit).

Absolvent se osvojí psychologický vliv a princip vzniku stresu ve výživě a fyziologické procesy probíhající v těle vlivem působení stresových faktorů, vliv stresu na fyziologii trávení a další pochody, vliv vyvážené výživy na stresovou odolnost, vliv antidepresiv, další psychické faktory ovlivňující výživu

Absolvent si osvojí práci s klientem, na co se ptát, zjištění motivace, cílů, výživových zvyklostí a preferencí

 

RÁMCOVÝ ROZVRH VÝUKY

 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hodina

 Historie výživy v průběhu vývoje lidstva 2 hodiny

Vliv výživy na zdraví a vývoj člověka, výživové nároky v průběhu života 2 hodiny

 Rozdělení živin makroživiny, mikroživiny, seminutrienty, nenutriční komponenty výživy 1 hhodina

Tuky (lipidy) chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje 4 hodiny

 Sacharidy (cukry) chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje 4 hodiny

 Bílkoviny (proteiny) chemické složení, doporučené dávky, funkce, dělení, zdroje 4 hodiny

 Vitamíny dělení, funkce, zdroje doporučené denní dávky 4 hodiny

 Minerální látky dělení, funkce, zdroje doporučené denní dávky 4 hodiny

 Trávící soustava funkce buňky, buněčná membrána, organely, mitochondrie, amorfologie, funkce TS, poruchy 4 hodiny

 Hormonální signalizace regulační procesy probíhající v trávící soustavě a jejich řízení hormony 4 hodiny

Metabolismus základní principy proměny živin na energii, transport živin, anabolismus, katabolismus 2 hodiny

 Metabolismus tuků 2 hodiny

 Metabolismus sacharidů 2 hodiny

 Metabolismus bílkovin 2 hodiny

 Voda a pitný režim 2 hodiny

Výživové dávky a doporučení DDD, RDI, potravinové pyramidy, talíře, atd. 2 hodiny

 Suplementy dělení, funkce, interakce, opodstatnění využití 4 hodiny

 Somatotypy charakteristika jednotlivých somatotypů, měření, možnost ovlivnění somatotypu, složení svalové tkáně, držení těla 2 hodiny

 Technologie potravin výroba a složení základních potravin, nutriční hodnota, hygiena potravin, legislativa, atd. 4 hodiny

Kulinářské úpravy potravin vhodné, nevhodné, PAU, akrylamid, nitrosaminy, atd. 2 hodiny

 Etikety na potravinách co nalezneme, co to znamená, jak s tím pracovat 2 hodiny

 Aditiva v potravinách („Éčka“) rozdělení, funkce, mýty a fakta, vliv na zdraví, legislativa 4 hodiny

 Specifika výživy některých subpopulací – těhotné a kojící ženy a děti do 6 ti let 4 hodiny

Sportovci (s výjimkou vrcholových) 4 hodiny

Senioři (nad 60 let) 2 hodiny

 Duševně pracující 2 hodiny

Dietní stravovací režimy, omezení při některých onemocněních diabetes mellitus 2. typu, dna, hypertenze, hyperlipidemie, Crohnova nemoc, dráždivý trakčník, celiakie, nejběžnější intolerance, atd. 4 hodiny

 Psychika a výživa princip vzniku stresu a fyziologické procesy probíhající v těle vlivem působení stresových faktorů, vliv stresu na fyziologii trávení a další pochody, vliv vyvážené výživy na stresovou odolnost, vliv antidepresiv, další psychické faktory ovlivňující výživu 6 hodin

 Intoxikace a detoxikace organismu příčiny a zdroje intoxikace organismu, vymezení pojmu homotoxiny, stupně intoxikace a jejich vliv na organismus, možnosti a způsoby detoxikace 4 hodiny

 Zásady racionální výživy 2 hodiny

Alternativní výživové směry makrobiotika, vegetariánství a jeho odnože, veganství a jeho odnože, RAW, tukový metabolismus – klady zápory jednotlivých směrů 4 hodiny

 Současné dietní trendy přerušované hladovění, paleo, low carb, krevní skupiny, nutriční typologie, atd. 4 hodiny 

 Stravování v nestandardních situacích restaurace, cesty, směnný provoz, atd. 2 hodiny

 Hodnocení stavu výživy klienta zhodnocení tělesného složení (BMI, WHR, ABSI), metodiky výpočtu BMR, jednoduché funkční testy zdatnosti, záznamy jídelních lístků, antropometrie (kaliper, bioimpedanční přístroje – InBody, teoretické.výpočty, atd.) 6 Diagnostické metody ve výživě analýza DNA, vyšetření z kapky krve, vyšetření oční duhovky, analýza biogenních prvků ve vlasech, biochemie krve, atd. 4 hodiny

Práce s klientem na co se ptát, zjištění motivace, cílů, výživových zvyklostí a preferencí 4 hodiny

 Nutriční SW dostupné pro VP i klienty porovnání, způsoby využití 4 hodiny

 Stravovací plán zásady sestavování a praktické sestavování na bázi nutričního softwaru 20 hodin

CELKEM TEORIE 140 hodin

 

Praxe v reálné fungující poradně 10 hodin

CELKEM 150 HODIN

Vyučující hodina má 45 minut.

 

ÚHRADA ÚŘADEM PRÁCE

Tento kurz je akreditován MŠMT a je REKVALIFIKAČNÍM KURZEM vedoucím k profesní kvalifikaci, o jeho úhradu můžete tedy požádat svůj Pracovní úřad. 

KURZ je ukončen závěrečnou písemnou a praktickou zkouškou

V CENĚ kurzu  ceně kurzu je vzdělávací program, skripta, občerstvení na kurzech a samozřejmě čas našich lektorů. Součástí ceny je i závěrečná zkouška a její opravy. 

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY pro rekvalifikační kurzy v ČR je plnoletost a střední vzdělání, což znamená dovršené 2 roky střední školy nebo učiliště.

 

KURZY VÍKENDOVÉ  

1.- 3. víkend – 60hodin (sobota 10 h, neděle 10h)
4.víkend studijní volno
5.7.víkend – 60hodin(sobota 10 h neděle 10 h)
8. víkend studijní volno
8. prodloužený víkend – 30 hodin (pátek 10 h, sobota 10 h, neděle 10 h)
9. víkend – studijní volno
10. víkend – závěrečné zkoušky
 

CENA 25 000,-Kč

 
V CENĚ kurzu  ceně kurzu je vzdělávací program, skripta, občerstvení na kurzech a samozřejmě čas našich lektorů. Součástí ceny je i závěrečná zkouška a její opravy.
 

AKREDITOVANÝ KURZ  TRENÉR KULTURISTIKY II TŘÍDY (kurzy individuální a víkendové)

KURZY VÍKENDOVÉ

Hodinový rozsah výuky 

pátek – od 14:00 do 18:00
sobota – od 10:00 do 19:00
neděle – od 10:00 do 18:00

Obsahová náplň vzdělávacího programu 

První víkend  1.4. – 3.4.

se studenti seznámí s obsahem a náplní práce fitness instruktora/Osobního trenéra fitness, trenéra kulturistiky.

Vysvětlí si základní rozdíl v tréninku začátečníků a vyspělejších cvičenců. Během prvního víkendu si vyberou téma k seminární práci, aby během studia měli dostatek času se na konkrétní téma připravit .

Absolventi kurzu si osvojí znalosti :

 – pohybového aparátu a budou schopni ho diagnostikovat

– hlubokého stabilizačního systému a budou vědět jak správně technicky jej zapojovat do cviků

– správné techniky posilovacích a důležitost strečinkových cviků

– cvičení na posilovacích strojích

– Metodika posilování a tvarování těla, formování přirozeného tvaru postavy u obou pohlaví, typy postav

– Kompenzační cvičení a diagnostika pohybového systému

–  Zásobník cviků na každou svalovou partii a jejich správné technické provedení 250-300 cviků

– regenerace 

– základy sportovní masáže

– předzávodní příprava a pózování, úprava pokožky, specializaci na vrcholovou kulturistiku a fitness

– tvorby tréninkových plánů na míru

– posouzení a kompenzace svalových disbalancí

– principy zdravé výživy, správného stravování a důležitost pitného režimu 

– Rozhodování v kulturistice a fitness, rozdílu jednotlivých kategorií, tréninkovým principům vhodným k budování svalové hmoty a rýsování svalstva

-specifikům tréninku a stravování žen v kategoriích kulturistika, bodyfitness a bikiny fitness

-specifikům tréninku a stravování mužů v kategoriích kulturistika a physique

– základů medicíny a první pomoci

– výživy a tvorbě jídelníčku na míru,setavení jídelníčku např.dělená strava,sacharidové vlny,stravní doplňky apod.

-základy medicíny a první pomoci .

– základy psychologie a pedagogiky, základy vztahu trenér – klient 

a z něj plynoucí morální zásady.

– boj proti dopingu a právní problematiku.

V další části tohoto víkendu studenti proniknou do tajemství anatomie, fyziologie,traumatologie – první pomoci a fungování lidského těla

Druhý víkend 

V pátek začínáme přednáškou z oblasti antidopingu.

Následující dva dny jsou věnované teorii a didaktice sportovního tréninku, metodice a specifikům sportovního tréninku,

psychologii, komunikaci, pedagogice 

Třetí víkend 

pátek je věnován praxi ve fitness a to konkrétně přípravě tréninkových plánů, organizaci sportovního tréninku a tréninkovým metodám ve fitness.

V sobotu a v neděli se studenti seznamují se základy výživy, pitného režimu a suplementace , správného čtení etiket na suplementech a hygienickým zásadám ve fitnesscentru.

Čtvrtý víkend

Pátek je věnován Finančnímu poradenství – základům podnikatelské legislativy

Sobota a neděle diagnostice pohybového systému, kde studenti sami na sobě provádějí kineziologické rozbory, testování zkrácených a oslabených svalů věnují se důležitosti strečinkových cviků. A právní problematice.

Pátý víkend 

 Pátek,sobota a neděle následuje praktická výuka ve fitness .Začínáme tématem

finální přípravy závodníka ve fitness a v kulturistice. Sobota a neděle pak praktické výuce ve fitness.

Zde se probírá správná technika jednotlivých cviků ,metodika sportovního tréninku v praxi, funkčnímu tréninku, Core systému a jejich vhodnost pro konkrétní skupiny cvičenců. Studenti si mohou vše v praxi vyzkoušet pro lepší pochopení probíraných cvičení.

Následuje 12 dní studijní volno

Poslední víkend sobota
Závěrečné zkoušky

– Písemný test. Skládá se z hlavních částí dle výukových víkendů.

– Každá část obsahuje 5 otázek, odpovědi jsou výběrové, každá otázka má 3 možnosti odpovědí, kde vždy pouze jedna je správná
– Ústní zkouška z anatomie. Student si vylosuje na lístku otázku (jednotlivé svaly či svalové skupiny). Probere anatomii a funkce svalů.
– Seminární práce. Student zpracovanou seminární práci na zvolené téma před zkouškami odešle ke zhodnocení. Pokud je schválena, donese ji vytištěnou k ústní zkoušce – praxe. Zkoušející může klást doplňující dotazy.
– Ústní zkouška – praxe. V prostorách fitness centra zodpovídá student vylosovanou otázku (procvičení svalových skupin u konkrétních jedinců aj.)

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky:
Úspěšně je hodnocen test se správnými 3 odpověďmi z každé části.
– Ústní zkouška z anatomie se hodnotí stupněm 1 až 3, známka 4 znamená, že student neuspěl a k dalším částem závěrečné zkoušky nepokračuje.
– Seminární práce – obhajoba seminární práce při ústní zkoušce.
– Ústní zkouška/praxe – správná volba cviků a jejich vysvětlení provedení, zodpovězení doplňujících otázek.

Pozn.: v opravném termínu píše student jen testy z částí, v nichž neuspěl.

Doplňující informace:


Pořadí víkendů může být změněno podle časových možností přednášejících.

Pro uchazeče kurzu trenér kulturistky a fitness instruktor.

Teoretická část je pro oba kurzy stejná

Praktická část se liší

ÚHRADA ÚŘADEM PRÁCE

Tento kurz je akreditován MŠMT a  o jeho úhradu můžete tedy požádat svůj Pracovní úřad. 

KURZ je ukončen závěrečnou písemnou a praktickou zkouškou

V CENĚ kurzu  ceně kurzu je vzdělávací program, skripta, občerstvení na kurzech a samozřejmě čas našich lektorů. Součástí ceny je i závěrečná zkouška a její opravy. 

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY pro rekvalifikační kurzy v ČR je plnoletost a střední vzdělání, což znamená dovršené 2 roky střední školy nebo učiliště.

CENA VÍKENDOVÉHO KURZU 10 890,-Kč

CENA INDIVIDUÁLNÍHO KURZU 14 000,-Kč 

Fotogalerie

Údaje o rekvalifikaci

Trenérská škola – Vajner

Rekvalifikační akreditovaný trenérský kurz Instruktor fitness nebo osobní trenér fitness můžete u nás absolvovat formou víkendového studia. Trenérská škola akreditovaná ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Víkendová forma studia probíhá vždy v pěti na sebe navazujících prodloužených víkendech. Začátek v pátek odpoledne + sobota a neděle celý den, po kterých následuje zpravidla 10-14 dní studijní volno, aby každý absolvent měl čas pro přípravu na závěrečné zkoušky.

Hodinový rozsah výuky

pátek –   od 14:00 do 18:00 
sobota – od 10:00 do 19:00
neděle – od 10:00 do 18:00
Obsahová náplň vzdělávacího programu

Druhý víkend

V pátek začínáme přednáškou z oblasti antidopingu.

Následující dva dny jsou věnované teorii a didaktice sportovního tréninku, metodice a specifikům sportovního tréninku,

psychologii, komunikaci, pedagogice 

Čtvrtý víkend

Pátek je věnován Finančnímu poradenství – základům podnikatelské legislativy
Sobota a neděle diagnostice pohybového systému, kde studenti sami na sobě provádějí kineziologické rozbory, testování zkrácených a oslabených svalů věnují se důležitosti strečinkových cviků, trénování dětí,mládeže a seniorů.A právní problematice.

Testy

– Písemný test. Skládá se z hlavních částí dle výukových víkendů.

– Každá část obsahuje 5 otázek, odpovědi jsou výběrové, každá otázka má 3 možnosti odpovědí, kde vždy pouze jedna je správná
– Ústní zkouška z anatomie. Student si vylosuje na lístku otázku (jednotlivé svaly či svalové skupiny). Probere anatomii a funkce svalů
– Seminární práce. Student zpracovanou seminární práci na zvolené téma  před zkouškami  odešle ke zhodnocení. Pokud je schválena, donese ji vytištěnou k ústní zkoušce – praxe. Zkoušející může klást doplňující dotazy.
– Ústní zkouška – praxe. V prostorách fitness centra zodpovídá student vylosovanou otázku (procvičení svalových skupin u konkrétních jedinců aj.)

Vedoucí lektoři

Garant kurzu:
Lucie Vajnerová,Fitness instruktor,výživový poradce a garant zdravého životního stylu.20 let praxe,majitel fitnesscenter od roku 2004
lektorský sbor
Statutární zástupce:
Luboš Černý bývalý český kulturista,trenér/cvičitel svaz kulturistů a silových trojbojařů,certifikovaný of psychice culture cardiofitness,trenér fitness sportů II

Náš lektorský tým se rozrůstá

Náš lektorský sbor se rozrůstá o další odborníky, kteří se rádi podělí o své zkušenosti a tím z daleka nekončíme. Do zahájení prvního kurzu zbývá necelé tři měsíce a celý tým usilovně pracuje na tom, aby naše škola byla jedna z těch nejlepších a uchazeči si odnesli co nejvíce vědomostí, které budou moci uplatnit v budoucí praxi.

Do našeho lektorského sboru srdečně vítám pana Libora Žáka s bohatými zkušenostmi, který si vezme na starost témata trénování dětí, mládeže a seniorů. Celý jeho život zasvětil sportu, od mala se věnoval fotbalu, hrál v čechách , v Německu a v Rakousku.

Po skončení kariery se naplno věnoval trénování dětí, mládeže i dospělích jak v Čechách tak v Rakousku. Je držitelem fotbalové UEFA A a licence na FTVS, absolvoval stáž v Anglii a v roce 2012 začal pracovat jako skaut pro AC Sparta Praha, pro kategorii U13-U15 až do roku 2015.

-pořadatel soutěží Mistrovství jižních a západních Čech v kulturistice mužů a žen.

– pořadatel a moderátor exhibicí v kulturistice , mužů, žen a párů.

– provozovatel fitnesscentra

Michal Bazgier:

přednášející /Teorie

– diagnostika pohybového systému, metodika a didaktika sportovního tréninku
Praxe

– specializace diagnostika pohybového systému ,

– metodika sportovního tréninku

– svalová nerovnováha a dysbalance (Balanční pomůcky,Trx)

– Funkční trénink,

– CORE systém

Michal Bazgier se Vám může představit těmito úspěchy:

– Mistr Evropy full contact lowkick -91 Kg
– Mistr České republiky full contact lowkick -81 Kg
– 2. místo no-gi a 3. místo gi na mezinárodním turnaji v brazilském jiu-jitsu, kde zápasil například Eldar Rafigaev.
– několikanásobný vicemistr České republiky, jak v přerážení desek, technikách a pákách, tak i ve full contact lowkick.
– Nejlepší fighter České fightingové ligy (ČFL) do 94 Kg za rok 2016 v kategorii full contact lowkick.
– Trénoval pod trenéry jako je například Petr „Khru“ Macháček nebo Petr „Monster“ Kníže.
– Trénoval v jednom z nejlepších gymů na světe na Muay Thai – Tiger Muay Thai v Thajsku. Dále trénoval v dalších skvělých gymech v Thajsku (Jackie Muay Thai, Bull Muay thai)
– Absolvoval kemp pod světovým trenérem z jednoho z nejlepších gymů na světě (American Top team), po boku české a světové špičky.
– Vede tým MMA BAZGIER pod hlavičkou Fudochi Kan. Má pod sebou například několikanásobného mistra a několikanásobného vicemistra České republiky ve fightingu a lowkicku. A mnoho dalších úspěchů.

Student Lékařské fakulty v Plzni (zkoušky z Anatomie, Chemie, Biologie, Biofyziky, Latiny, Angličtiny a Histologie)
Držitel certifikátu se získáním kvalifikace „zdravotnický pracovník“ včetně kurzu anglického jazyka (v rozsahu 360 hodin).

Dále do našeho týmu vstupuje studentka Lékařské fakulty v Plzni 3 ročník a má za sebou úspěšně složenou zkoušku z fyziologie a to na výbornou.

 Slečna Kristýna Tichotová:

Přednášející /teorie – Fyziologie

– Držitelka certifikátu se získáním kvalifikace „zdravotnický pracovník“ včetně kurzu anglického jazyka (v rozsahu 360 hodin).

Poohlédnuli se 20 let zpět, když jsem otevírala své první fitness centrum v Praze a začala jsem se živit tzv.,,na vlastní pěst,, tak z čeho jsem měla největší obavy, byla administrativa a veškerá legislativa podnikání, které mimochodem díky našim zákonodárcům pořád přibývá.
Proto jsem obohatila náš kurz o dalšího odborníka:

Do základů podnikání pro OSVČ vás uvede finanční poradce:
paní Ing.Eva Krotká z renomované účetní kanceláře SUPER SRO a bude se snažit ve třech vyučovacích hodinách osvětlit veškeré základy, které by jste měli znát a které budete potřebovat.

Dále do našeho lektorského sboru vstupuje má dlouholetá přítelkyně ,  které si velmi vážím a jsem moc ráda,  že  naše škola bude mít takového  odborníka s letitými zkušenostmi.

Darina Gajovská:

–  se bude podílet na praktické části

– Zároveň obsadí místo statutárního zástupce a hlavního školitele u závěrečných zkoušek,   našeho dalšího kurzu , který bude zahájen začátkem roku 2020 TRENÉR KULTURISTIKY

Darja se Vám může predstavit těmito úspěchy:

25 let praxe včetně provozování fitnesscenter

Trenér kulturistiky a fitness II třídy

2 -násobná mistryně republiky bodybuilding

3 – místo na ME bodybuilding

6- místo na MS bodybuilding

Vítěz ,,Austria CUP,,

Hlavní rozhodčí Mistrovství České republiky v kulturistice, fitness a bodyfitness žen

Kritéria pro výběr účastníků

– účast v kurzu je omezena věkem, nutné dosažení 18 let.
– kurz doporučujeme osobám se středoškolským vzděláním nebo osobám, kteří se fitness sportu již nějakou dobu věnují a rádi by se v tomto oboru dále realizovali.

– Vzdělávací program Instruktor fitness/Osobní trenér fitness obsahuje celkem 150 výukových hodin.

– Obecné rozdělení studijních témat je dáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je následující:

– anatomie, fyziologie, diagnostika pohybového systému 36 hod

– traumatologie, psychologie, pedagogika 20 hod 
– výživa, správná hygiena, didaktika tréninku 14 hod 
– metodika sportovního tréninku 15 hod

– specifika sportovního tréninku 15 hod

– praktické cvičení ve fitness centru 50 hod

První víkend

Studenti se seznámí s obsahem a náplní práce fitness instruktora/Osobního trenéra fitness a vysvětlí si základní rozdíl v tréninku začátečníků a vyspělejších cvičenců. Během prvního víkendu si vyberou téma k seminární práci, aby během studia měli dostatek času se na konkrétní téma připravit .

V další části tohoto víkendu studenti proniknou do tajemství anatomie, fyziologie,traumatologie – první pomoci a fungování lidského těla

Třetí víkend

Pátek je věnován  praxi ve fitness a to konkrétně přípravě tréninkových plánů, organizaci sportovního tréninku a tréninkovým metodám ve fitness.

V sobotu a v neděli se studenti seznamují se základy výživy, pitného režimu a suplementace , správného čtení etiket na suplementech a hygienickým zásadám ve fitnesscentru.

Pátý víkend

Pátek,sobota a neděle následuje praktická výuka ve fitness. Začínáme tématem finální přípravy závodníka ve fitness a v kulturistice. Sobota a neděle pak praktické výuce ve fitness.

Zde se probírá správná technika jednotlivých cviků ,metodika sportovního tréninku v praxi,funkčnímu  tréninku,  Core systému a jejich vhodnost pro konkrétní skupiny cvičenců. Studenti si mohou vše v praxi vyzkoušet pro lepší pochopení probíraných cvičení.

Následuje 12 dní studijní volno

Poslední víkend sobota

Závěrečné zkoušky

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky

Úspěšně je hodnocen test se správnými 3 odpověďmi z každé části.
– Ústní zkouška z anatomie se hodnotí stupněm 1 až 3, známka 4 znamená, že student neuspěl a k dalším částem závěrečné zkoušky nepokračuje.
– Seminární práce – obhajoba seminární práce při ústní zkoušce.
– Ústní zkouška/praxe – správná  volba cviků a jejich vysvětlení provedení, zodpovězení doplňujících otázek.

Pozn.: v opravném termínu píše student jen testy z částí, v nichž neuspěl.

Doplňující informace
Pořadí víkendů může být změněno podle časových možností přednášejících.

V praktických částech kurzů je vyžadována 100% docházka.

Lektoři

PhDr. Martin Kursch, Ph.D., 20 let praxe v oboru pedagogika, psychologie, andragogika, PedF UK
Mgr.Martina Kloudová
Michal Bazgier
Krystýna Tichotová
Mgr. ,Ing.Michaela Janoutová 
Mgr.Vít Chaloupka bývalý český kulturista a státní trenér,dietolog a propagátor dělené stravy,autor knih,nyní garantem zdravého životního stylu pro kulturu těla a duše působící na ministerstvu vnitra
Tereza Řezáčová absolventka UK lékařská fakulta
Ing.Eva Krotká
Darina Gajovská trenérka kulturistiky a fitness II třídy (bývalá česká kulturistka a hlavní rozhodčí Mistrovství České republiky v kulturistice,fitness a a bodyfitness žen) 
Petr Chalupa bývalý český kulturista
Láďa Koubek a další

Praxe : Fitness Kingkong VIP 
Bahenní 1396,Strakonice – Jezárky
Teorie:
Café Jezárky, která přímo sousedí u fitness centra
Možnost ubytování:
Hotel resort Lovecká Bašta 
Švandy dudáka 1312,Strakonice – Jezárky 386 01

Trenérská licence

Studenti, kteří úspěšně složí zkoušky, získají osvědčení o rekvalifikaci Instruktor fitness nebo osobní trenér fitness, která jsou podkladem pro získání živnostenského listu „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“. Absolventi tak mohou pracovat jako trenéři ve fitness, vydané osvědčení jim ale umožní fitness centrum i provozovat (samotné provozování fitness centra je sice živností volnou, bez rekvalifikačního kurzu ale v praxi není možné jakkoliv v rámci fitness centra pracovat s lidmi). Pokud by chtěl člověk své fitness centrum pouze provozovat a na veškerou trenérskou práci mít personál, není to nutné. Pokud však chcete také s lidmi pracovat, trénovat je, radit jim, je nutné licenci fitness instruktora vlastnit. Absolvování našeho kurzu není snadné, vyžadujeme od studentů získání velkého obsahu znalostí z oboru anatomie, fyziologie, metodiky a didaktiky sportovního tréninku a z dalších tematických okruhů, kteří jsou vyučovány lektorským sborem , který zahrnuje odborníky z řad vysokoškolských pedagogů, dlouholetých praktiků, osobních trenérů, instruktorů, reprezentantů a další.

Studentům tak nabízíme početný a zároveň i různorodý lektorský sbor, kvalitní zázemí ve fitness Kingkong VIP na praktickou část výuky tak i na teoretickou část v resortu Lovecké Bašty ve Strakonicích.

Přihláška

11 + 6 =

Work

kontakt